Δημιουργία πλήκτρου πληκτρολογίου για το σύμβολο @

Λογισμικό: Comfort On-Screen Keyboard Pro, Comfort Keys Pro

I am creating a custom keyboard and I want to add the @ symbol as a button. I don't see it in any of the built-in templates. Are there instructions anywhere?

krab

You can add a new key with code 8C to your keyboard layout. This key does not depend on the input language.

Creating a keyboard key for the @ sign