Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

Comfort Software Group (“COMFORT SOFTWARE”) stelt deze website (de “Site”), inclusief alle informatie, documenten, tekst, mappen, gegevens, iconen, communicaties, bestanden, foto’s, video’s , grafische weergaven, muziek, geluid, software en diensten die via de Site beschikbaar zijn (samen, de “Inhoud”) beschikbaar voor gebruik onderhevig aan de voorwaarden opgenomen in dit document en alle wijzigingen aan dit document die COMFORT SOFTWARE nu en dan kan publiceren (samen, de “Gebruiksvoorwaarden”).

Aanvaarding van de voorwaarden door het gebruik

Door het op eender welke manier bezoeken of gebruiken van deze Site, inclusief en zonder beperking het gebruiken of downloaden van Inhoud of enkel het surfen op de Site gaat u akkoord met en bent u gebonden door de Gebruiksvoorwaarden. Gelieve deze Site niet te gebruiken indien u niet akkoord bent met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u eender welke van de Gebruiksvoorwaarden overtreedt wordt de goedkeuring die aan u verleent werd om deze Site te gebruiken automatisch beëindigd en moet alle Inhoud die van de Site werd gedownload of werd afgedrukt waardoor de Gebruiksvoorwaarden werden overtreden onmiddellijk worden vernietigd. We behouden het recht om, naar eigen goeddunken, deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken of te herzien. Gelieve de Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Wanneer u deze Site blijft gebruiken na de mededeling van wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden gaat u automatisch akkoord met deze wijzigingen.

Eigendomsrechten

U erkent en gaat er mee akkoord dat alle Inhoud die beschikbaar is op deze Site beschermd is door auteursrecht, patent, bedrijfsgeheim en andere eigendomsrechten en wetten. COMFORT SOFTWARE bezit bijvoorbeeld een auteursrecht voor de selectie, organisatie, regeling en verbetering van de Inhoud en voor de originele Inhoud zelf. Het auteursrecht van Inhoud van derde partijen die op de Site wordt weergegeven is eigendom van deze derde partijen. Ook de look en feel van de Site, inclusief onze kleurcombinaties, vorm van de knoppen en andere grafische elementen zijn handelsmerken van COMFORT SOFTWARE.

Opmerkingen betreffende handelsmerken

Alle handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun betreffende eigenaars. COMFORT SOFTWARE wordt niet gesteund, gesponsord, verbonden met of op een andere manier geautoriseerd door een van de eigenaars van een handelsmerk. Alle rechten voorbehouden.

Gebruik van deze website

Deze Site en zijn Inhoud worden enkel aangeboden ter informatie en voor persoonlijk gebruik en mag enkel gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. Door het gebruiken van deze Site gaat u akkoord om werken die gebaseerd zijn op de Site of zijn Inhoud niet te reproduceren, heruitgeven, weergeven, omlijsten, downloaden, verzenden, aanpassen, uitlenen, verkopen, toewijzen, verdelen, reverse-engineeren, wijzigen, bewerken of geen afgeleide werken te creëren, behalve wanneer u hiervoor de uitdrukkelijke goedkeuring verkreeg. Het systematisch ophalen van data of andere inhoud van de Map of het gebruiken van de data en andere Inhoud op een andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks, om een verzameling, database of map samen te stellen zonder schriftelijke goedkeuring van COMFORT SOFTWARE is verboden en u gaat akkoord om geen data-mining, robotten of gelijkaardige extractiemethoden te gebruiken voor inhoud op de Site.

U mag geen posts plaatsen op of verzenden via groepen, delen van de Site of Inhoud up- of downloaden die (i) op gelijk welke manier een inbreuk is op de rechten van anderen of deze rechten schendt, inclusief en zonder beperking auteursrechten en handelsmerken, (ii) onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, een inbreuk op de privacy of openbare rechten, vulgair, obsceen, profaan, aanstootgevend of anderzijds verwerpelijk zijn, (iii) gedrag aanmoedigt dat kan leiden tot een misdrijf, (iv) aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of (v) op een andere manier gelijk welke wet overtreedt. U bent verantwoordelijk om te bepalen of het posten of overdragen van bepaalde Inhoud in overtreding is met de voorwaarden hierboven of met gelijk welke wetten. U zal de volledige verantwoordelijkheid dragen voor mogelijke schade als gevolg van een inbreuk op het auteursrecht, handelsmerk of eigendomsrecht of gelijk welke andere schade als gevolg van Inhoud die u upload, post of toevoegt. U mag ook geen acties ondernemen die, volgens COMFORT SOFTWARE, het gebruik of het genieten van de Site door andere gebruikers beperkt of verhindert, inclusief en zonder beperking de gemeenschappelijke delen.

U mag geen informatie vergaren of verzamelen, inclusief e-mailadressen, gebruikersnamen of andere contactinformatie van gebruikers van de Site met als doel het verzenden van ongevraagde bulke-mail of chatberichten.

Voor sommige functies van deze Site, zoals forums, moet u zich registreren. U gaat akkoord om enkel nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie te leveren ter registratie en u gaat akkoord om deze informatie actueel te houden. U mag geen gebruikersnaam selecteren en gebruiken waardoor u zich voordoet als een ander persoon, die aan een ander persoon toebehoort, in overtreding is op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit of die COMFORT SOFTWARE beschouwt als aanstootgevend.

Voor het gebruik van sommige functies en alle software van deze Site zijn afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en/of licenties van toepassing. U bent niet geautoriseerd om zulke functies of software te gebruiken tenzij u akkoord gaat om u te houden aan de voorwaarden/licentie van toepassing.

Door het downloaden of aankopen van software via deze site behoudt COMFORT SOFTWARE het recht om informatie van u te vragen.

Als klant van COMFORT SOFTWARE gaat u akkoord om e-mails te ontvangen die informatie bevatten over recente updates en nieuwe producten van COMFORT SOFTWARE en advertenties.

COMFORT SOFTWARE zal u op regelmatige tijdstippen e-mails sturen met informatie over nieuwe versies en andere informatie betreffende het aangekochte product en advertenties. U kan zich te allen tijde uitschrijven om deze berichten niet meer te ontvangen. Volg hiervoor de uitschrijfinformatie die is opgenomen in de e-mails of verstuur een e-mail naar waarin u ons vraagt om u van onze mailinglijst te verwijderen. In dit geval zullen uw persoonlijke gegevens in de COMFORT SOFTWARE-database bewaard blijven maar zullen we u geen verdere informatieve e-mails sturen, tenzij u ons dit vraagt.

Controle

COMFORT SOFTWARE heeft het recht, maar is niet verplicht om, de Inhoud van de Site te controleren, inclusief en zonder beperking de gedeeltes voor downloaden, om te bepalen of de Gebruiksvoorwaarden en andere regels die van tijd tot tijd door COMFORT SOFTWARE worden opgesteld worden nageleefd. COMFORT SOFTWARE behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, Inhoud op of Inhoud gepost op de Site te bewerken, te weigeren of te verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken behoudt COMFORT SOFTWARE het recht, maar niet de verplichting, om Inhoud te verwijderen waarvan ze, naar eigen goeddunken, vindt dat deze in overtreding is op deze Gebruiksvoorwaarden of op een andere manier verwerpelijk of aanstootgevend is. De gebruikers blijven als enige verantwoordelijk voor de Inhoud die ze posten of indienen. U erkent en gaat er mee akkoord dat COMFORT SOFTWARE geen aansprakelijkheid zal aanvaarden voor acties of het niet ondernemen van actie betreffende gedrag in de gemeenschappelijke delen of communicaties of posts op de gemeenschappelijke delen.

Sites, software en inhoud van derde partijen

Deze site kan geautomatiseerde zoekresultaten en links naar mappen produceren of u op een andere manier aan locaties koppelen die beschikbaar zijn via het internet. Deze locaties kunnen informatie of materiaal bevatten of weergeven die door sommige mensen als ongepast, aanstootgevend of op een andere manier verwerpelijk beschouwd kan worden. Deze andere locaties worden niet beheerd door COMFORT SOFTWARE en u erkent dat COMFORT SOFTWARE niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, naleving van het auteursrecht, wettelijkheid, fatsoen of andere aspecten van de inhoud of uitzendingen van zulke locaties. Via de Site kan ook software van derde partijen beschikbaar zijn om te downloaden. COMFORT SOFTWARE creëert, steunt of sponsort zulke materialen van derde partijen niet en wanneer u materialen download van derde partijen die we weergeven of ondersteunen doet u dit volledig op eigen risico. Gelieve zeker eerst de informatie betreffende auteursrecht en licenties te lezen als u van plan bent om software of andere zaken te downloaden.

Privacy

Het Privacybeleid legt uit hoe informatie verzameld en gebruikt wordt en de keuzes die u hebt betreffende deze informatie. U stemt toe dat COMFORT SOFTWARE de informatie die u opgaf tijdens registratie en andere informatie die verzameld werd op deze Site onder gebruikt onder de voorwaarden van het Privacybeleid.

Vrijwaringsverklaring van garanties

DE SITE EN DE INHOUD WORDEN AANGEBODEN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN EN OP EEN “IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS. COMFORT SOFTWARE, ZIJN LICENTIEHOUDERS EN ANDERE LEVERANCIERS WIJZEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF DE GARANTIES DAT DE SITE EN DE INHOUD FOUTLOOS, VRIJ VAN VIRUSSEN EN ONONDERBROKEN ZAL WERKEN, DAT ZE AAN UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE FOUTEN ZULLEN WORDEN VERBETERD EN DE IMPLICIETE GARANTIES DAT DE SITE EN INHOUD VERHANDELBAAR, VAN VOLDOENDE KWALITEIT, NAUWKEURIG, GESCHIKT VOOR BEPAALDE DOELEINDEN OF NODEN ZIJN OF GEEN REGELS SCHENDT, TENZIJ DE WET UITSLUITINGEN VAN ZULKE IMPLICIETE GARANTIES WETTELIJK NIET TOELAAT. U GEBRUIKT DEZE SITE VOLLEDIG OP EIGEN RISICO.

Beperkte aansprakelijkheid

ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN ZULLEN COMFORT SOFTWARE, DOCHTERONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, VERDELERS, LEVERANCIERS, VERTEGENWOORDIGERS OF DOORVERKOPERS (SAMEN DE “COMFORT SOFTWARE GROEP”) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ONRECHTSTREEKSE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, VERVOLG- OF EXEMPLAIRE SCHADES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK VAN, DEZE SITE EN ZIJN INHOUD. DE BEPERKING IS VAN TOEPASSING AFHANKELIJK VAN HET FEIT OF DE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP HET CONTRACT, ONRECHT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ELKE ANDERE BASIS, ZELFS WANNEER COMFORT SOFTWARE OP DE HOOGTE GEBRACHT WERD VAN DE MOGELIJKHEID OP ZULKE SCHADE. OMDAT HET IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN NIET TOEGELATEN IS OM INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADES UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE COMFORT SOFTWARE GROEP IN DEZE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT WORDEN TOT ZOVER WETTELIJK TOEGELATEN. BIJKOMEND ZAL DE COMFORT SOFTWARE GROEP, ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN, VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK GEHOUDEN WORDEN, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DIE DOOR U VEROORZAAKT WERD OF WAARVAN VERMOED WORDT DAT DEZE DOOR U VEROORZAAKT WERD BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN VAN INHOUD, GOEDEREN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN OP OF VIA EXTERNE SITES WAARVAN EEN KOPPELING OP DE SITE AANWEZIG IS.

Schadeloosstelling

Op vraag van COMFORT SOFTWARE gaat u akkoord om COMFORT SOFTWARE, zijn hoofdzetel en andere dochterondernemingen, hun werknemers, contractors, kaderleden en directeuren te verdedigen, schadeloos te stellen en vrij te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims en kosten, inclusief de erelonen van advocaten die kunnen voortvloeien uit het foutief gebruiken van de Site door u op een manier die niet strikt conform is met deze Gebruiksvoorwaarden. COMFORT SOFTWARE behoudt het recht om, voor eigen rekening, uit te gaan van de exclusieve verdediging en controle van gelijk welke zaak anderzijds onderhevig aan schadeloosstelling door en waardoor u zal samenwerken met COMFORT SOFTWARE bij het opstellen van mogelijke verdedigingen.

Scheidbaarheid en integratie

Tenzij hierin anderzijds gespecificeerd bekrachtigt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen u en COMFORT SOFTWARE betreffende deze Site en vervangt het alle voorafgaande of gelijktijdige communicaties of voorstellen (zowel mondeling, geschreven of elektronisch) betreffende deze Site tussen u en COMFORT SOFTWARE. Als een deel van deze Gebruiksvoorwaarden als ongeldig of niet afdwingbaar wordt beschouwd zal dat deel geïnterpreteerd worden op een manier conform de wet van toepassing, en dit zo goed mogelijk, die de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen moet reguleren en de resterende delen zullen volledig van kracht blijven.

Stopzetting

COMFORT SOFTWARE behoudt het recht om, naar eigen goeddunken, uw toelating tot toegang van alle delen van de Site te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving.